Biz ne yapıyoruz

Entegre Yönetim sisteminin yanı sıra gelişmiş bir IMTA modeli tasarlamak ve uygulamak için çalışıyoruz

İŞİMİZ

Entegre Yönetim sisteminin yanı sıra gelişmiş bir IMTA modeli tasarlamak ve uygulamak için çalışıyoruz

IMPAQT, balık çiftliklerinde uzun süre akıllı sistemler ile birlikte çalışabilecek otonom izleme faaliyetleri için yeni sensörler ve veri kaynakları konuşlandıracaktır. Çeşitli çiftlik bileşenlerinin çevre ile ekosistem düzeyinde nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklayıcı ve net uzamsal bilgiler veren ileri bir IMTA modeli tasarlanmaktadır ve bu modeli hem üreticiler, hem de yetkili otoriteler planlama kararlarında kullanılabilecektir.

 IMTA çiftliği ölçeğinde çalışan ve çözümleyicilik ve karar destek işlevlerine sahip, bir entegre yönetim sistemi geliştirilecek olması hayvan refahı, üretim optimizasyonu, çevrenin korunması ve besin kalitesi değerlendirilmesinde geliştirilmiş operasyonel kararlar almayı mümkün kılacaktır.

Biz ne yapıyoruz

AB ile AB dışındaki ortaklar arasında güçlü bir işbirliğine dayanan proje, eko-etkinlik ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi, sosyo-ekonomik faydaların ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması ve döngüsel ekonomi iş modeline geçişin desteklenmesi yoluyla Avrupa kültür balıkçılığının eko-yoğunlaştırılmasını teşvik edecektir.
custom-icon
1. Çerçeve özellikleri ve mimari tasarım

Balık ve deniz ürünleri (bivalvia, deniz yosunu) üretimi güvenilir olan, çevresel etkilerin izlenip yönetildiği IMTA'ya dayalı sürdürülebilir bir üretim modeli tasarlanması ve bunun için ihtiyaçların belirlenmesi. İP lideri: Çamlı

custom-icon
2. Otonom veri toplama ve iletişim sistemleri

Uzun süreli otonom izleme için gereken iletişim, güç ve akıllı sistemler ile birlikte kapsamlı analiz için gerekli sensörleri de kapsayan otonom veri toplama ve iletişim sistemlerini tasarlama ve geliştirme. İP Lideri: Tyndall

custom-icon
3. IMTA Modeli ve Entegre Yönetim Sistemi

Gelişmiş IMTA modelini ve Entegre Yönetim Sistemini tasarlama ve geliştirme. Model, Entegre Yönetim Sisteminin mevcut durumu değerlendirerek bir IMTA çiftliği ölçeğinde üretim ve çevresel zorluklara zamanında tepki vermesiyle birlikte farklı trofik seviyelerin en iyi entegrasyonunu sağlayan en uygun konfigürasyona ulaşmak için farklı senaryoların değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır. İP lideri: INTRA

custom-icon
4. Entegrasyon, pilot uygulama ve laboratuar/yerinde doğrulama

Otonom veri toplama ve iletişim sistemlerini IMTA modeli ve Entegre Yönetim sistemleri ile entegre etme, IMPAQT sistemleri ve modelleri ile birlikte IMPAQT platformunu pilot uygulama sahalarına entegre etme ve ürünlerin güvenliğini ve kalitesini doğrulama. İP lideri: WINGS

custom-icon
5. Sürdürülebilir ve Döngüsel Ekonomi yaklaşımı

IMPAQT sisteminin tamamen sürdürülebilir olduğunu ve Avrupa'nın küresel rekabetçiliği artıracak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve yeni iş yaratacak olan döngüsel ekonomiye geçişine katkıda bulunduğunu gösterme. İP lideri: LEITAT

custom-icon
6. Yaygınlaştırma, iletişim ve işletme

IMPAQT'ta geliştirilen yenilikçi sistemlerin pazar erişimini ve etkisini artırmanın yanı sıra, son kullanıcılara etkili bir bilgi aktarımı sağlama. İP lideri: FEUGA

ÇALIŞMA PLANI

IMPAQT, balık çiftliklerinde uzun süre akıllı sistemler ile birlikte çalışabilecek otonom izleme faaliyetleri için yeni sensörler ve veri kaynakları konuşlandıracaktır

Çeşitli çiftlik bileşenlerinin çevre ile ekosistem düzeyinde nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklayıcı ve net uzamsal bilgiler veren ileri bir IMTA modeli tasarlanmaktadır ve bu modeli hem üreticiler, hem de yetkili otoriteler planlama kararlarında kullanılabilecektir.

 IMTA çiftliği ölçeğinde çalışan ve çözümleyicilik ve karar destek işlevlerine sahip, bir entegre yönetim sistemi geliştirilecek olması hayvan refahı, üretim optimizasyonu, çevrenin korunması ve besin kalitesi değerlendirilmesinde geliştirilmiş operasyonel kararlar almayı mümkün kılacaktır.

IMPAQT pilot çalışmaları

Proje ortaklarının becerileri, sürdürülebilir su ürünleri üretim sistemleri için tüm değerler zincirinin yanı sıra bu sistemler için izleme ve yönetim çözümlerini kapsar. IMPAQT, AB (İngiltere, Hollanda, İrlanda ve Türkiye) ve Çin'deki coğrafi farklılıkları ve iç, kıyı ve açık deniz akuakültür sistemlerine kadar farklı senaryoları kapsayan altı (6) pilot uygulama sahasında gerçekleştirilecektir.