Ο τομέας μας

Εργαζόμαστε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προηγμένου ΙΜΤΑ μοντέλου και ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System). Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Εργαζόμαστε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προηγμένου μοντέλου IMTA, καθώς και ενός Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης

Το IMPAQT αναπτύσσει και αξιοποιεί καινοτόμους αισθητήρες και πηγές δεδομένων, σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα, που είναι απαραίτητα για μία μακρόχρονη αυτόνομη παρακολούθηση στο πεδίο της υδατοκαλλιέργειας.

Ένα προηγμένο μοντέλο IMTA θα παρέχεται, το οποίο θα παράγει σαφή χωρική πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα στοιχεία της υδατοκαλλιέργειας αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον στην κλίμακα ενός οικοσυστήματος καθώς και το πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποφάσεις σχεδιασμού τόσο από τους υδατοκαλλιεργητές όσο και από άλλους ρυθμιστικούς φορείς.

Θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα λειτουργεί στην κλίμακα μιας υδατοκαλλιέργειας σε μοντέλο IMTA και θα περιλαμβάνει λειτουργίες ανάλυσης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρησιακές αποφάσεις για την ευημερία των έμβιων οργανισμών προς καλλιέργεια, την βελτιστοποίηση της παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση της ποιότητας των τροφίμων.

Ο τομέας μας

Με βάση μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ εταίρων της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός ΕΕ, το έργο σκοπεύει να προωθήσει την οικολογική εντατικοποίηση της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, επιδεικνύοντας παράλληλα την οικολογική αποδοτικότητα και την ελαχιστοποίηση τον επιπτώσεων προς στο περιβάλλον, συμβάλλοντας σε διάφορα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη και υπηρεσίες προς το οικοσύστημα και προωθώντας τη μετάβαση προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας.
custom-icon
1. Προδιαγραφή πλαισίου και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής

Προσδιορισμός των αναγκών και σχεδιασμός ενός βιώσιμου μοντέλου παραγωγής βασισμένο στο IMTA, στο οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρακολουθούνται και διαχειρίζονται, ενώ παράλληλα η παραγωγή ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδών, θαλάσσιων φυκιών) θα παραμένει ασφαλής. Υπεύθυνος WP: Camli

custom-icon
2. Συστήματα αυτόματης απόκτησης δεδομένων και επικοινωνίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων λήψης και επικοινωνίας δεδομένων, που περιλαμβάνουν τους αισθητήρες που απαιτούνται για μια συνολική ανάλυση σε συνδυασμό με την επικοινωνία, την ισχύ και τα έξυπνα συστήματα που απαιτούνται για μία μακροπρόθεσμη, αυτόνομη παρακολούθηση. Υπεύθυνος WP: Tyndall

custom-icon
3. Μοντέλο IMTA και Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προηγμένου μοντέλου IMTA και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης. Το μοντέλο θα επιτρέπει την αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων για να επιτευχθεί η βέλτιστη διαμόρφωση που θα επιτρέπει την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφορετικών τροφικών επιπέδων, ενώ το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης θα επιτρέπει την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και την έγκαιρη ανταπόκριση στις προκλήσεις παραγωγής και περιβάλλοντος στην κλίμακα μίας υδατοκαλλιέργειας IMTA. Υπεύθυνος WP: INTRA

custom-icon
4. Ενσωμάτωση, υλοποίηση πιλότων και επικύρωση στο εργαστήριο / πεδίο

Ενσωμάτωση των αυτόνομων συστημάτων απόκτησης δεδομένων και επικοινωνιών με το μοντέλο IMTA και το Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης, εφαρμογή της πλατφόρμας IMPAQT στα πιλοτικά και επικύρωση της ασφάλειας και της ποιότητας των θαλάσσιων προϊόντων, καθώς και των συστημάτων και μοντέλων του IMPAQT. Υπεύθυνος WP: WINGS

custom-icon
5. Βιωσιμότητα και κυκλική προσέγγιση της οικονομίας

Διασφάλιση ότι το σύστημα IMPAQT είναι πλήρως βιώσιμο και συμβάλλει στη μετάβαση της Ευρώπης σε κυκλική οικονομία, η οποία θα ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Υπεύθυνος WP: LEITAT

custom-icon
6. Διάδοση, επικοινωνία και εκμετάλλευση

Μεγιστοποίηση της εμβέλειας του έργου και του αντίκτυπου των καινοτόμων συστημάτων που αναπτύσσονται στο IMPAQT, στην αγορά, καθώς και προώθηση μιας αποτελεσματικής μεταφοράς της γνώσης στους τελικούς χρήστες. Υπεύθυνος WP: FEUGA

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

Το IMPAQT αναπτύσσει και αξιοποιεί καινοτόμους αισθητήρες και πηγές δεδομένων, σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα, που απατούνται για την μακρόχρονη αυτόνομη παρακολούθηση στο πεδίο.

Ένα προηγμένο μοντέλο IMTA θα παρέχεται, το οποίο θα παράγει σαφή χωρική πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα στοιχεία της υδατοκαλλιέργειας αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον στην κλίμακα ενός οικοσυστήματος καθώς και το πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποφάσεις σχεδιασμού τόσο από τους υδατοκαλλιεργητές όσο και από άλλους ρυθμιστικούς φορείς.

Θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα λειτουργεί στην κλίμακα μιας υδατοκαλλιέργειας σε μοντέλο IMTA και θα περιλαμβάνει λειτουργίες ανάλυσης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρησιακές αποφάσεις για την ευημερία των έμβιων οργανισμών προς καλλιέργεια, την βελτιστοποίηση της παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση της ποιότητας των τροφίμων.

Οι πιλοτικές εγκαταστάσεις του IMPAQT

Οι δεξιότητες των εταίρων μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας σχετικά με τα συστήματα παραγωγής μιας βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας καθώς της παρακολούθησης και διαχείρισης για αυτά τα συστήματα. Το IMPAQT θα καθοδηγείται από έξι (6) πιλότους, καλύπτοντας το εύρος διαφόρων γεωγραφικών διαφοροποιήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ιρλανδία και Τουρκία) και την Κίνα καθώς και διαφορετικών σεναρίων, καλύπτοντας συστήματα υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται στην ενδοχώρα ή σε παράκτια περιοχή, έως και υπεράκτιες περιπτώσεις