IMTA Hakkında

Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı hakkında bilgi edinin

IMTA NEDİR?

Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı

Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı (IMTA) kültür balıkçılığının sürdürülebilir gelişimi için umut veren bir çözüm olarak kabul edilir.

IMTA üreticileri, balık gibi ek yemlere ihtiyaç duyan türleri, “özümseyici” türlerle bütünleştirir. Özümseyici türler organik ve inorganik materyalleri ve diğer türlerin yan ürünlerini kendi büyümeleri için kullanırlar. Özümseyici türler birincil üreticiler (inorganik besinleri organik biyokütleye dönüştüren algler ve bitki türleri) veya ikincil üreticiler (su kolonu veya deniz tabanındaki organik maddeyi gıda olarak kullananlar) olabilir. İkincil üreticiler, süzerek beslenenler (genellikle su kolonundan algler gibi organik parçacıkları süzen kabuklu deniz ürünleri) veya detritivor (çökelti üzerinde veya çökelti içindeki organik malzemeyle beslenen solucanlar, deniz kestaneleri, deniz patlıcanı gibi organizmalar) olabilir. Özümseyici türler canlı filtreler gibi davranır. Bu türlerin, balık çiftliklerinde ve çevresinde bulunan besinleri (veya atıkları) doğal yoldan geri dönüştürme yeteneği, üreticilerin tesislerinin çevre performansını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Ek olarak, özümseyici türler pazarlanabilir ürünler olarak ticari değere sahiptir, bu da ek ekonomik faydalar sağlar.

custom-icon
KABUKLULAR
custom-icon
BALIKLAR
custom-icon
YOSUNLAR

IMTA kavramı bazen mutlak anlamda kullanılır: aynı alandaki bir çiftlikte veya işletmede farklı trofik seviyelerin birlikte bulunması gibi. Bununla birlikte, akuatik ekosistemlerdeki trofik bağlantılar büyük uzamsal ölçekte yayılabilir. Yerel hidrodinamiklere ve ilgili biyojeokimyasal işlemlere bağlı olarak, mekansal ayrılma faydalı bile olabilir. Örneğin, balık atıklarından besin maddelerine dönüşüm zaman alır ve ortamda kalıc ve sabit bir akıntı varsa, bir deniz yosunu çiftliğinin bu besin maddelerini en iyi şekilde kullanması için en iyi yer balık çiftliğinin hemen yakını değil, daha da aşağısında olabilir. Buna karşılık, ürünler arasında direkt bir trofik bağlantı olmadan, aynı bölgede farklı türlerin üretimi, ortak alanın ekonomik ve üretim alanının tüm sezonlarda kullanımıyla çoklu üretimin aynı alanda yapılması gerçekleştirilebilir. Bu tür bir yan alan kullanımı, belki IMTA’nın kesin tanımından biraz farklı olabilir, ancak yeni formlar ve su ürünleri yetiştiriciliği için iş alanları geliştirmekle oldukça faydalı olabilir. Akuakültürde daha organize bir mekansal planlamaya gidildiğinden dolayı, IMTA sınırlı alanın en verimli şekilde kullanımı için bir gerçeklik haline getirilecektir.

IMPAQT daha verimli bir IMTA uygulaması sağlayacaktır. İlk olarak, planlama aşamasında, gelişmiş IMTA modeli çeşitli akuakültür bileşenleri için en uygun alanın ve en uygun mekansal yapılandırmanın seçilmesine izin verecektir. Etkiler ve etkileşimler sadece bireysel çiftlikler ölçeğinde değil, ekosistem ölçeğinde de özel olarak değerlendirilecektir. İkincisi, işletme aşamasında, Entegre Yönetim Sistemi (IMS) mevcut durumu değerlendirmeye ve IMTA çiftliği ölçeğinde üretim ve çevresel zorluklara zamanında yanıt vermeye olanak sağlayacaktır.