Τα αποτελέσματα μας

Το IMPAQT προάγει την οικολογική εντατικοποίηση στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας

Με ποιόν τρόπο σε επηρρεάζει το IMPAQT;

Το IMPAQT εργάζεται για την ανάπτυξη και την επικύρωση μιας πλατφόρμας διαχείρισης πολλαπλών χρήσεων, πολλαπλών αισθητήρων και πολυλειτουργικότητας που θα προωθήσει και επιδείξει τη βιωσιμότητα των συστημάτων IMTA.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΜΑΣ...

Στους Υδατοκαλλιεργητές

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην βιομηχανία
 • Βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής και της χρήσης των πόρων
 • Νέες αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές για καλύτερες και πιο πρακτικές πληροφορίες
 • Βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της θαλάσσιας οικονομίας
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΜΑΣ...

Στην τεχνολογία της υδατοκαλλιέργειας και στους προμηθευτές εξοπλισμού

 • Υποδομές παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
 • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΜΑΣ...

Στην Δημόσια διοίκηση και ρυθμιστικές αρχές

 • Υποστήριξη στην περιβαλλοντική αποτίμηση των εγκαταστάσεων IMTA
 • Ενίσχυση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις αντίστοιχες άδειες
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΜΑΣ...

Στους πελάτες, διανομείς ή λιανοπωλητές

 • Θρεπτικά
 • Υψηλής ποιότητας και ασφαλή ψάρια και θαλασσινά
 • Πρόσβαση σε νέες αγορές υψηλής αξίας
 • Ασφάλεια των Ευρωπαϊκών αγορών και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΜΑΣ...

Στην γενικότερη κοινωνία

 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • Μακροπρόθεσμη διασφάλιση ασφάλειας σε τρόφιμα και της δημόσιας υγείας
 • Ροπή προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλικά επικοινωνίας
Φυλλάδια και εγχειρίδια
Το έργο IMPAQT μόλις ξεκίνησε! Μόλις έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμα εδώ.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το έργο IMPAQT μόλις ξεκίνησε! Μόλις έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμα εδώ.
Εκθέσεις και δημόσια παραδοτέα
Το έργο IMPAQT μόλις ξεκίνησε! Μόλις έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμα εδώ.